Musisz uaktualnić Flash Player'a Sprawdź jaką posiadasz aktualnie wersję.
Nauka o państwie

Nazwa przedmiotu:

NAUKA O PAŃSTWIE

Nazwisko prowadzącego:

Mgr Radosław Barwin Zagórski

Jednostka prowadząca przedmiot:

WSWMiR

Kierunek:

ekonomia

Specjalność:

handel zagraniczny; rachunkowość i controlling

Tryb:

Niestacjonarne

Semestr:

I

Liczba godzin:

Wykład:

12

Ćwiczenia:

0

ECTS

2

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:

Kolokwium zaliczeniowe 

etody dydaktyczne:

wykłady

Przedmioty poprzedzające lub uzupełniające:

Socjologia

Założenia i cele:

Opanowanie treści programowych wzbogaci wiedzę studenta o państwie i jego roli; pozwoli na zrozumienie relacji, jakie występują między państwem a jednostką a także między państwem i prawem. zapozna studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu demokracji oraz umożliwi identyfikowanie kierunków rozwojowych współczesnego państwa.

Treści programowe:

Pojęcie państwa. Pochodzenie państwa. Cele i funkcje państwa. Państwo, naród i jednostka. Państwo i prawo. Formy państwa. Typy państw współczesnych. Demokracja w państwie. Tendencje rozwojowe współczesnego państwa.

Wprowadzenie
Pojęcie państwa. Elementy składowe definicji. Suwerenność państwa. Przymus państwa. Ogólny pogląd na państwo.

Pochodzenie państwa
Powstanie państwa w drodze naturalnego rozwoju. Powstanie państwa w drodze podboju. Powstanie państwa w drodze umowy społecznej. Powstanie państwa w drodze rozpadu wspólnot ludzkich. Historyczny model powstania państwa.

Cele i funkcje państwa.
Pojęcie funkcji państwa. Cel i przeznaczenie państwa. Funkcja gospodarcza państwa. Funkcja socjalna państwa. Funkcja kulturalno-wychowawcza. Funkcje zewnętrzne.

Państwo, naród i jednostka
Rola państwa w kształtowaniu narodu. Relacje państwo i naród. Państwo a status prawny jednostki. Społeczeństwo obywatelskie.

Państwo i prawo.
Pojęcie państwa prawnego. Formalna i materialna koncepcja prawnego. Konstytucja jako podstawa porządku prawnego w państwie. Pojęcie geneza i funkcje konstytucji.

Formy państwa.
Pojęcie formy państwa. Formy rządów. Reżim polityczny. Ustrój terytorialny państwa. Czynniki wpływające na formę państwa.

Typy państw współczesnych.
Pojęcie typu państwa. Państwo wczesnokapitalistyczne. Państwo kapitalistyczne. Państwo liberalno-demokratyczne. Państwo totalitarne. Państwa trzeciego świata.

Demokracja w państwie.
Pojęcie demokracji. Podstawowe komponenty demokracji. Demokracja przedstawi-cielska. Formy demokracji bezpośredniej.

Tendencje rozwojowe współczesnego państwa.
Demokratyzacja. Rozwój samorządu terytorialnego. Procesy globalizacyjne.

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. Król M., Słownik demokracji, Kraków 1999.
2. Kuciński J., Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003.
3. Winczorek P. Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2000.
4. Wojtaszczyk K. A., Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa 2000.
5. Zieliński. E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.
© WSWMIR 2009 Realizacja Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe, pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, biaystok, warszawa, hosting, Strony www, internetowe