Musisz uaktualnić Flash Player'a Sprawdź jaką posiadasz aktualnie wersję.
Rola państwa w gospodarce rynkowej

Nazwa przedmiotu:

ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ

Nazwisko prowadzącego:

Dr Larysa Myrgorods'ka

Jednostka prowadząca przedmiot:

WSWMiR

Kierunek:

ekonomia

Specjalność:

handel zagraniczny; rachunkowość i controlling

Tryb:

Niestacjonarne

Semestr:

VI

Liczba godzin:

Wykład:

18

Ćwiczenia:

0

ECTS

4

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:

Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem projektora multimedialnego wraz z komputerem.

Przedmioty poprzedzające lub uzupełniające:

Mikroekonomia - zagadnienia dotyczątce zjawisk mikroekonomicznych.

Finanse publiczne - polityka budżetowa.

Założenia i cele:

Ocena efektywności ekonomicznej mechanizmu rynkowego. Zawodność rynków. Przesłanki ingerencji państwa. Struktura władzy zarządzającej w państwie. Administracja państwowa, jej struktura i rola w realizowaniu preferencji państwowych i społecznych. Metody i narzędzia oddziaływania państwa na sferę ekonomiczną i społeczną. Ingerencja państwa w procesy makroekonomiczne. Problemy wzrostu gospodarczego, inflacji. Problemy polityki pieniężnej. Problemy bezrobocia. Problemy mikroekonomiczne. Nadmiar lub brak konkurencji na rynkach. Dyferencjacja bogactwa i dochodów. Preferencje społeczne i strategiczne. Dystrybucja dochodów publicznych. Analiza kosztów i korzysci decyzji publicznych.

Treści programowe:

1. Charakterystyka zadań wykonywanych przez państwo. Dobra bezpłatne (np. edukacja, słuzba zdrowia). Działania budżetowe, a wydatki publiczne. Podstawowe funkcje Państwa. Własność prywatna i państwowa. Państwo a wzrost gospodarczy. Finanse publiczne. Administracja centralna. Jednostki samorządu terytorialnego. Fundusze celowe. Struktura podatków.
2. Cele państwa: globalne, cząstkowe, realne i utopijne. Zmiany ustrojowe, historyczne, a zmiany funkcji Panstwa. Polityka zewnętrzna i wewnetrzna, a bezpieczenstwo Państwa. Organy Państwa realizujące jego zadania. Ochrona własnosci, ustalenie prawa.
3. Państwo i wychowanie. Rozwój interwencji Państwa. Stadia rozwoju gospodarki rynkowej. Mechanizmy rynkowe – przyklady działan polityki ekonomicznej. Rola Panstwa w procesie transformacji gospodarki polskiej.
4. Szkoły ekonomiczne i ich stosunek do interwencji. Liberalizm, Neoliberalizm. Poglądy keynesistów, monetarystów.
5. Funkcja Państwa we współczesnej gospodarce. Polityka krótka i długoterminowa. Program Liassez-faire'yzm. Współczesne programy dostosowawcze MFW. Stabilizowanie gospodarki. Dostosowanie zewnętrzne i strukturalne.
6.Skuteczne Państwo. Państwo w gospodarce globalnej. Domena Państwa. Demokracja i efektywność. Czy polska gospodarka jest wpełni gospodarką rynkową.
7. Charakterystyki modeli gospodarki rynkowej oraz struktur gospodarczych. Słabosci systemu nakazo-rozdzielczego. Socjaldemokratyczna gospodarka rynkowa. Mechanizm rynkowy, a społeczna gospodarka rynkowa.
8. Charakterystyka podstawowych struktur rynkowych. Różnice między gospodarką rynkową a planową - wady i zalety. Systemy ekonomiczne mieszane.
9. Cechy gospodarki światowej. Globalizacja i jej skutki. Rola Polski w dobie globalizacji. Korzyści czy straty z tytułu uczestnictwa w globalizacji.

Literatura podstawowa:

Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, Warszawa 1992.

Literatura uzupełniająca:

1. Domańska E., Wokół interwencji państwa w gospodarce, Warszawa 1992.

2. Szostak W., Problem ciężaru państwa, Kraków 1998.
© WSWMIR 2009 Realizacja Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe, pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, biaystok, warszawa, hosting, Strony www, internetowe